قوانین و مقررات مرتبط

قوانین و مقررات

قانون تجارت الکترونیکی

1382/10/17

آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

1386/06/21

سیاستهای گواهی الکترونیکی کشور

1391/04/27

پروفایلهای زیرساخت کلید عمومی کشور

1391/12/26

مصوبه هیئت وزیران در خصوص الحاق معاون ذی ربط وزارت امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور

1393/04/08

آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

1393/06/10

ضوابط فنی، اجرایی توسعه دولت الکترونیک

1393/06/11