برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضا

blog post

بیست و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با حضور 11 نفر از اعضای محترم دارای حق رای تشکیل و برگزار شد.

دردستور نخست، اعضای شورا به استماع ارائه ی اجمالی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، از وضعیت زیرساخت کلید عمومی در کشور پرداختند و پیشنهادات مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در خصوص اعتبارسنجی و اعتباربخشی به مراکز صدور گواهی الکترونیکی فاقد مجوز تاسیس از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور بررسی گردید. پیشنهادات ارائه شده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های صورت گرفته شورا مقرر نمود دبیرخانه این شورا ضمن معرفی تمامی مراکز صدور گواهی الکترونیکی معتبر در وب سایت خود، این مراکز را به تمامی دستگاه های اجرایی نیز معرفی نماید.

در ادامه مقرر شد جلساتی به منظور رفع مشکلات و بررسی راهکارهای اعتباربخشی مراکز یاد شده با حضور اعضای کمیتۀ نظارتی شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور و نمایندگان مراکز صدور گواهی الکترونیکی فاقد مجوز از شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور در دبیرخانۀ شورا برگزار شود و گزارش جمع‏بندی جلسات فوق در جلسۀ بیست و ششم شورا مطرح گردد.

همچنین با عنایت به مصوبات قبلی شورا جهت ارائه سند دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی(CPS) توسط بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و همچنین ستاد گذرنامه، و عدم ارائه آن تاکنون، سازمان‌های یادشده موظف شدند سند CPS خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ برگزاری جلسه، به مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه ارائه نمایند. در غیر این صورت، این سازمان‌ها لازم است درصورت تمایل به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، درخواست جدیدی به شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور ارائه نمایند.

در دستور دوم جلسه، مواد باقیمانده از سند «آئین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این آئین نامه به اتفاق آرا به تصویب شورا رسید.