برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضا

blog post

بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی در تاریخ هفدهم دیماه 1396 با حضور 12 نفر از اعضای دارای حق رای شورا در محل دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی برگزار گردید.

در این جلسه چندین دستور ارائه گردید که به اهم آنها پرداخته می‌شود: در ابتدا مستندات بازنگری شده دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام برای چهار سطح اطمینان و همچنین دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه برای سه سطح اطمینان، مورد بررسی قرارگرفته و به اتفاق آراء تصویب گردید.

سپس پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص تعرفه صدور گواهی الکترونیکی با سطوح سه و چهار اطمینان که براساس مصوبه نظام ارزشگذاری گواهی الکترونیکی و فرمول‌های تعیین تعرفه و براساس نرخ ریالی مصوب هیئت وزیران در سال 1389، ارائه گردیده بود، بررسی و مقرر گردید جهت بررسی حقوقی بیشتر در دستور جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

چهارمین دستور به بررسی نتایج احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی و متقاضیان این مراکز مطابق با آیین نامه مصوب شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی و تصویب بند 8 آیین نامه مذکور اختصاص یافت که ضمن بررسی و تصویب برخی از مفاد مصوب قبلی، بدلیل تغییر در محتوای معیار اندازه گیری و تغییرات نگارشی، مقرر شد باتوجه به پراکندگی آماری نتایج و اندک بودن جامعه آماری مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با توجه به تجربیات کسب شده، حداقل شرایط لازم جهت احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی را پیش بینی نموده و در جلسه آتی جهت تصویب در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ارائه نماید.

پنجمین دستور به بررسی پیشنهاد هزینه‌های صدور گواهی الکترونیکی برای دوره اعتبار بیشتر از یکسال اختصاص یافت و به اتفاق آراء مصوب شد برای گواهی های دارای دوره اعتبار بیش از 1 سال، برای هرسال اضافه، هزینه‌ای برابر با هزینه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت گردد.

دراین جلسه با عنایت به آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و دستور جلسه ششم، انتخابات کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری برگزار شد و اعضاء به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب شدند:

1. معاون ذی‌ربط رئیس‌کل بانک مرکزی

2. معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات (مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری)

3. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

4.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط وزیر صنعت، معدن و تجارت