لیست اعضاء

اعضای شورا

وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای رحمانی
 • تلفن تماس: 85193701
 • Email: shoura.ca@ecommerce.gov.ir
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقاي ناظمی
 • تلفن تماس: 88498402
 • Email: nazemi@ito.gov.ir
وزارت کشور جناب آقای شجاعان
 • تلفن تماس:84865901
 • Email: shojaan@moi.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای تارا
 • تلفن تماس: 81453601
 • Email: m.tara@behdasht.gov.ir
وزارت اموراقتصادی و دارایی جناب اقای میر شجاعیان
 • تلفن تماس: 27662333
 • Email: mirshojaeian@mefa.gov.ir
وزارت دادگستري جناب آقای قره سید رومیانی
 • تلفن تماس: 88906423
 • Email: mir.romiani@justice.ir
وزارت امور خارجه جناب آقای پناهی آذر
 • تلفن تماس: 61153030
 • Email: hpanahia@gmail.com
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جناب آقاي تويسركانی
 • تلفن تماس: 66701314
 • Email:toiserkani@ssaa.ir
مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری جناب آقای جواهری
 • تلفن تماس: 86031503
 • Email: javaheri@csmc.ir
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران جناب آقای شافعی
 • تلفن تماس: 85732706
 • Email:presidenc@iccima.ir
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي طالبی
 • تلفن تماس: 29954751
 • Email: mbeygi@cbi.ir
سازمان برنامه و بودجه جناب آقای امانی
 • تلفن تماس: 33271
 • Email: hamani2572@yahoo.com
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي جناب آقای اثنی عشری
 • تلفن تماس: 88741151
 • Email: info@irannsr.org
شورای اجرایی فناوری اطلاعات جناب آقاي سرائیان
 • تلفن تماس: 88498402
 • Email: saraeian@ito.gov.ir
كارشناس خبره جناب آقای جلیلی
 • تلفن تماس: 66090299
 • Email: jalili@sharif.edu
كارشناس خبره جناب آقای دشتی اردکانی
 • تلفن تماس: 88706107
 • Email: Management1316@gmail.com