جلسات شورا

جلسات

تاریخ نام جلسه سال شماره ردیف
97/10/15 جلسه بیست و ششم 1397 26 1
97/04/25 جلسه بیست و پنجم 1397 25 2
97/02/11 جلسه بیست و چهارم 1397 24 3
96/10/17 جلسه بیست و سوم 1396 23 4
96/04/17 جلسه بیست و دوم 1396 22 5
95/10/29 جلسه بیست و یکم 1395 21 6
95/10/25 جلسه بیستم 1395 20 7
93/12/18 جلسه نوزدهم 1393 19 8
93/02/21 جلسه هجدهم 1393 18 9
91/05/11 جلسه هفدهم 1391 17 10
91/04/27 جلسه شانزدهم 1391 16 11
90/03/24 جلسه پانزدهم 1390 15 12
89/10/24 جلسه چهاردهم 1389 14 13
89/06/02 جلسه سیزدهم 1389 13 14
89/04/08 جلسه دوازدهم 1389 12 15
88/11/28 جلسه یازدهم 1388 11 16
88/05/10 جلسه دهم 1388 10 17
88/03/30 جلسه نهم 1388 9 18
88/03/15 جلسه هشتم 1388 8 19
88/03/02 جلسه هفتم 1388 7 20
88/02/19 جلسه ششم 1388 6 21
88/02/13 جلسه پنجم 1388 5 22
88/02/06 جلسه چهارم 1388 4 23
88/01/18 جلسه سوم 1388 3 24
86/08/21 جلسه دوم 1386 2 25
86/07/30 جلسه اول 1386 1 26