ساختار شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

رئیس شورا

ریاست شورا بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط وی می باشد. در حال حاضر جناب آقای رضا رحمانی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، ریاست شورا را برعهده دارند.

دبیر شورا

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر شورا می باشد. در حال حاضر ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برعهده جناب آقای علی رهبری بوده و ایشان مسئولیت دبیری شورا را بر عهده دارند.

دبیرخانه شورا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئول دبیرخانه بوده و محل استقرار آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد. دبیرخانه زیر نظر دبیر شورا فعالیت می نماید.

کمیته ها و کارگروه ها

شورا دارای کمیته یا کارگروه‌های ویژه می‌باشد. که ایجاد، حذف یا ادغام کمیته یا کارگروه‌ها و ترکیب اعضای آنها و وظایف هر یک به تصویب شورا خواهد رسید.

هر کمیته یا کارگروه یک دبیر خواهد داشت که دبیر شورا وی را از میان مدیران و کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که آگاه به امور مربوط به کمیته یا کارگروه باشد، انتخاب می‌نماید.