معرفی شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی براساس موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی و به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و جلوگیری از تفکیک راهکارها و استانداردهای به‌کار گرفته شده در مراکز صدور گواهی، سیاست‌گذاری در زمینه فعالیت‌های مرکز دولتی ریشه و به‌روزرسانی سیاست‌های گواهی این مرکز و تأیید تطابق دستورالعمل اجرایی تمام مراکز میانی با سند سیاستهای گواهی مرکز ریشه، تشکیل شده است.